CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ A TRAVÉS DE LA BOTIGA ONLINE

Aquestes són les Condicions Generals d'Ús per a la Botiga www.rooftopsmokehouse.com que posa a disposició dels clients no professionals de l'empresa ROOFTOP SMOKEHOUSE, SL, amb CIF B66481276, i amb domicili a Passeig Ribera, 2 – P.3 PTA de SITGES (08870). Per a més informació, podeu contactar-nos a través de l'adreça de correu electrònic rooftopsmokehouse@gmail.com; adreça de correu electrònic a la qual podrà adreçar-se igualment qualsevol Client per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets.

1. OBJECTE
Les presents Condicions Generals d'Ús regularan expressament les relacions sorgides entre ROOFTOP SMOKEHOUSE, SL CIF B66481276 Passeig Ribera, 2 – P.3 PTA de SITGES (08870) (d'ara endavant, Rooftop Smokehouse) i els tercers (d'ara endavant, “Clients”) que visitin la web, es donin d'alta com a usuaris i/o adquireixin productes a través de la botiga en línia del lloc web oficial de ROOFTOP SMOKEHOUSE, SL (www.rooftopsmokehouse.com), d'ara endavant la “Botiga”).

2. OBLIGACIONS DEL CLIENT
El Client s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga ia adquirir els Productes i Serveis, així com a utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de manera adequada i responsable, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el que disposen aquestes Condicions Generals d'Ús, abstenint-se d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal i gaudi de la Botiga per part dels altres usuaris, o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de Rooftop Smokehouse, els seus proveïdors, clients o, en general, de qualsevol tercer.

3. PRODUCTES I SERVEIS
Rooftop Smokehouse es reserva el dret a decidir, a cada moment, els Productes i Serveis que seran oferts als Clients a través de la Botiga. En particular, Rooftop Smokehouse podrà, en qualsevol moment, addicionar nous Productes o Serveis als oferts o inclosos a la Botiga, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, aquests nous Productes i Serveis es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, Rooftop Smokehouse es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés, en qualsevol moment i sense avís previ, a qualsevol dels Productes i Serveis que s'ofereixin a la Botiga.
Els Productes inclosos a la Botiga es correspondran de la manera més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen detallats a la seva fitxa de producte penjada a la Botiga.
Per tant, les fotografies que apareixen a la botiga tenen un caràcter merament orientatiu.

4. PREUS
Els preus finals indicats a la Botiga són a Euros i inclouen l'IVA, així com el transport, quan aquest es realitza a proveïda de Barcelona. Per a altres destinacions, se seguiran les indicacions establertes a l'apartat 8.
Rooftop Smokehouse es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment, però els productes es facturaran segons les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data. En el cas de les vendes de productes en oferta, els preus només s'apliquen durant el període de vigència que s'hi indica, o fins a esgotar les existències del producte ofert.

5. RESERVA DE PROPIETAT I TRASPÀS DE RISCOS
Rooftop Smokehouse conserva la propietat dels béns venuts fins al moment en què es faci el pagament efectiu de l'import principal i els suplements. L'impagament d'una de les parts pot provocar la reclamació dels béns.
Aquestes disposicions no constitueixen cap obstacle per al traspàs al Client, a partir del lliurament, dels riscos de pèrdua i deteriorament dels béns adquirits, així com dels danys que puguin ocasionar.

6. DISPONIBILITAT
Rooftop Smokehouse acceptarà les comandes en funció dels seus estocs disponibles i dels estocs dels seus fabricants i proveïdors, i farà tot el possible per respondre totes les comandes.
Pel que fa a la venda de productes en oferta, els Clients només poden demanar els productes posats a la venda durant el període de vigència de la venda en oferta que s'indiqui en temps real a la Botiga, i dins del límit d'existències disponibles.
Un cop finalitzat el termini d'oferta d'un producte i/o en cas que el producte no estigui disponible, deixarà d'estar a la venda.
Si un producte apareix com a 'no disponible' a la Botiga, és que es troba momentàniament esgotat però és possible que estigui properament disponible; si el Client ho assenyala com a producte desitjat, rebrà un correu electrònic quan estigui novament disponible.
En cas que un producte no estigui disponible després de confirmar la comanda i després del tancament de la venda corresponent, Rooftop Smokehouse informarà el Client per correu electrònic o per telèfon del lliurament parcial de la seva comanda o de la seva anul·lació. En aquest cas, Rooftop Smokehouse proposarà al Client el reemborsament de les quantitats ja abonades ja sigui mitjançant transferència bancària.

7. PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES
Per realitzar el pagament total dels articles del present contracte, el Client podrà optar per algunes de les formes de pagament següents:
– Pagament mitjançant targeta. El Client pot triar fer el pagament mitjançant targeta de crèdit, efectuant-se l'operació en el moment de fer la comanda. El pagament en línia mitjançant targeta de crèdit es fa a través del sistema de seguretat (de la plataforma segura de l'STRIPE) que permet el xifratge de les dades bancàries del Client durant la transmissió per la xarxa.
– Pagament a través de PayPal. El Client pot triar fer el pagament a través de PayPal, usant el compte PayPal o la targeta de dèbit o crèdit, de manera ràpida i segura sense compartir informació financera amb www.rooftopsmokehouse.com.
Per a les formes de pagament amb targeta, la comanda del Client no serà validada fins que no es produeixi el cobrament efectiu al compte bancari de Rooftop Smokehouse. Si el pagament no resulta autoritzat, la comanda del Client no podrà ser acceptada.

8. SERVEI DE LLIURAMENT A DOMICILI
Els terminis de lliurament variaran segons el producte i la zona de lliurament. Per conèixer-los, cal entrar a la fitxa de cada producte. Els terminis de lliurament es computen en base a dies laborables (de dilluns a divendres, excepte festius) i començaran a comptar des de la confirmació del pagament al compte bancari de Rooftop Smokehouse.
En cas d'incompliment de la data de lliurament especificada en més de 10 dies laborables, el comprador podrà anul·lar la comanda mitjançant carta certificada amb justificant de recepció i rebrà l'import abonat. L'incompliment en el lliurament no es considera tal si ha estat endarrerit per voluntat del Client, o si no se l'ha pogut localitzar mitjançant les dades facilitades per aquest.
Els productes oferts a Rooftop Smokehouse se serveixen a qualsevol adreça del Client, dins de les condicions per al preu del transport que s'indiquen al paràgraf següent. Rooftop Smokehouse no servirà cap producte a Apartats de Correu.

El preu a pagar pels productes no inclou transport i pujada a domicili. Per a enviaments a domicili, cal seleccionar una opció d'enviament durant el procés de pagament.
Si cap opció correspon al vostre territori, obtindreu la informació del cost i se'n concertarà la venda a través de l'e-mail rooftopsmokehouse@gmail.com, a partir d'un avís que es rebrà sobre això.
L'empresa de transport efectuarà els enviaments de dilluns a divendres en horari de matí o tarda; havent acordat prèviament la cita amb el Client. Això podria endarrerir lleugerament el lliurament de la mercaderia. El Client es compromet a estar al lloc de lliurament el dia acordat per al lliurament amb el transportista ia verificar la conformitat de la comanda i el perfecte estat de la mercaderia en el moment de la recepció.
La mercaderia es troba en tot moment coberta contra riscos de transport, pèrdua i manipulació. En cas de reclamació en relació amb possibles defectes o marques de deteriorament dels productes (avaria, producte que falta respecte a l'ordre de lliurament, embalatge danyat, productes trencats, etc.), el Client haurà d'indicar les anomalies a l'albarà del transportista i notificar-les al compte de correu rooftopsmokehouse@gmail.com en un termini de dos dies a partir de la data en què s'hagués realitzat el lliurament; caldrà annexar-se a l'e-mail fotos enfocant el defecte del producte. Es contestarà amb un rebut donant instruccions precises sobre el procés a seguir. És fonamental guardar aquest rebut com a comprovant.
El Client no haurà de llençar mai l'embalatge dels productes fins a comprovar que es troben en perfecte estat i verificar que tots els productes coincideixen amb els que va demanar.

9. DEVOLUCIONS
De conformitat amb el que disposa l'article 44 de la Llei d'ordenació del comerç detallista, desistiment no serà aplicable al subministrament de:
– Productes que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.
– Productes precintats que no siguin aptes per ser tornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
– Productes amb mesures especials o fabricats expressament per al Client no admetran canvi o devolució i, en cas d'anul·lació, el Client perdrà l'import lliurat a compte.

10. GARANTIA
Rooftop Smokehouse ofereix un variat assortiment de productes a la Botiga Online, respecte dels quals apareixerà a la pantalla el seu preu i les seves característiques (el/els “Producte/s”). Rooftop Smokehouse us informa que les imatges dels Productes que l'Usuari podrà visualitzar a la Botiga Online es mostren als sols efectes identificatius i descriptius, podent diferir dels finalment lliurats al Client.

Les condicions de garantia dels productes s'han d'establir d'acord amb la llei aplicable, i en cas de garanties superiors a les legalment exigides, tal com s'indiqui en cada cas.

Rooftop Smokehouse garanteix l'existència de tots els productes que s'ofereixen a la Botiga Online, si bé, puntualment pot no garantir-ne la disponibilitat per a tots els Usuaris i en els volums requerits per aquests en el moment d'efectuar la Comanda. En el cas que en el moment de realitzar el lliurament de la Comanda, Rooftop Smokehouse no comptés amb algun producte dels seleccionats pel Client, procedirà a treure aquest producte de la Comanda ia descomptar al Client el preu del mateix de l'import final de la Comanda.

Rooftop Smokehouse garanteix que els productes subministrats a través de la Botiga Online compten amb els més alts estàndards de frescor i qualitat. Així mateix, Rooftop Smokehouse informa al Client que els Productes seran transportats en caixes adequades a cada tipus de Producte, en furgons isoterms.

Rooftop Smokehouse garanteix al Client el preu del dia en què es va realitzar la compra, amb independència del dia en què es faci el lliurament, de manera que el Client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de fer les comandes, sense perjudici que , en el moment del lliurament, aquestes ofertes poguessin no estar vigents.

Rooftop Smokehouse us informa que tots els preus mostrats a la Botiga Online inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable.

Rooftop Smokehouse es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels productes, així com a suspendre o cancel·lar la venda de forma temporal o definitiva.

11. DEVOLUCIÓ DINERÀRIA D'OPERACIONS
Rooftop Smokehouse procedirà a l'abonament del producte retornat pel Client, ja sigui en exercici de la garantia o del dret de desistiment, mitjançant reculada de l'operació de pagament realitzada, d'acord amb el sistema STRIPE, dins de les 24 hores hàbils següents a haver-se verificat la devolució.

12. LLEI APLICABLE, FUR I CONTROVÈRSIES
Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola, i el text que es considerarà veraç, en cas de discrepància amb qualssevol traduccions, serà el de la versió en espanyol.
Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del client. En cas que el Client tingués el seu domicili fora d'Espanya, Rooftop Smokehouse i el Client, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.